Praktijkvoorwaarden

Praktijkvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 2024:

• De hele behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. De sessies worden steeds aan het einde van de maand rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

• Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een verwijsbrief van de huisarts afgeven aan uw behandelaar. Op deze verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is van een DSM V diagnose.

• Uw behandelaar moet vervolgens inschatten wat de zorgzwaarte is. Zij doet dat door het invullen van een vragenlijst, de HoNos+. Hier komt een cijfer uit en dit noemen we de zorgvraagtypering. Dit komt op uw factuur te staan als ZVT.

• Als er geen sprake is van een DSM V diagnose, dan is betaalt u de behandeling zelf. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om relatieproblemen, opvoedvragen of werkproblemen. Het intakegesprek kunnen we dan wel declareren, maar voor de vervolgsessies krijgt u een factuur van € 90 per keer. Ook relatietherapie valt niet onder verzekerde zorg, u betaalt hiervoor zelf € 110 per sessie.

• Voor alle psychologische zorg geldt het eigen risico van €385 per kalenderjaar.

• Een therapiesessie duurt gemiddeld 45 minuten. Een intake duurt ongeveer 75 minuten. In het uurtarief zijn ook onze indirecte kosten verwerkt. U krijgt dus geen aparte rekening voor bijvoorbeeld het schrijven van verslagen of het overleggen met collega’s.

• Afmelden van een afspraak mag tot maximaal 24 uur van te voren. Inspreken van de voicemail geldt ook als afmelding. Bij niet (of niet op tijd) afmelden, wordt altijd 50% van de sessie in rekening gebracht! Een afspraak mag altijd kosteloos worden omgezet in beeldbellen.

PRAKTIJKREGELS:

• Uw dossier wordt standaard 20 jaar bewaard. Zonder uw toestemming mogen nooit gegevens uit het dossier aan derden worden verstrekt. U heeft zelf recht op inzage en beheer van uw dossier.

• Bij aanvang en na afloop van de behandeling, wordt er (met uw toestemming) een rapportage gestuurd naar uw huisarts en/of verwijzer.

• Bij ziekte of vakantie van uw behandelaar, wordt de praktijk waargenomen door een collega.

• Alle psychologen in onze praktijk zijn in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Daaruit volgt de wettelijke verplichting om bij iedere therapie een voor- en nameting te doen (ROM) en de verplichting om de ZVT cijfers aan te leveren aan een databank.

• Eventuele klachten kunt u melden bij uw behandelaar. Indien u er samen niet uitkomt, kan een klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van de LVVP : telefoon (088) 234 16 06.

Iedere werkdag tussen 12.30u en 13.00u is er een telefonisch spreekuur, u kunt dan bellen om afspraken te verzetten of kort te overleggen met de therapeut.