Privacy statement Psychologenpraktijk Psychologica

Privacy statement Psychologenpraktijk Psychologica

Psychologenpraktijk Psychologica, gevestigd te Gemert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64631737, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologenpraktijk Psychologica met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Psychologica persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;
bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Psychologica;
bezoekers van www.psychologica.net;
deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Psychologica;
sollicitanten;
alle overige personen die met Psychologenpraktijk Psychologica contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Psychologica persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Psychologica verwerkt persoonsgegevens die:
een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een sessie), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website of ehealth module MMS) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
met toestemming van de betrokkene verzamelde video-opnames tijdens sessies (te gebruiken voor scholingsdoeleinden van de behandelaar)

Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Psychologica verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Psychologica verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechts gronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Psychologenpraktijk Psychologica kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Psychologica persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Psychologica sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Psychologica deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Psychologica deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Psychologica geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Psychologica ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Psychologica bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Psychologica hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uit diensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

Wijzigingen privacy statement

Psychologenpraktijk Psychologica kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychologenpraktijk Psychologica gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Psychologica te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Psychologica door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologica.net

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Psychologica persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Psychologica door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologica.net. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).