Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens GGZ-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Psychologica

Naam regiebehandelaren: Claudia Bijl en Mirjam Visser

E-mailadres: info@psychologica.net

KvK nummer: 64631737

Website: www.psychologica.net

BIG-registraties: GZ-psycholoog BIG

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP

Basisopleiding: psychologie

AGB-code praktijk: 94062344

AGB-code persoonlijk: 94001977 en 94013570

2. Werkzaam in

De Generalistische Basis-GGZ.

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in onze praktijk terecht, zoals stemmingsklachten, angst- en paniekklachten, dwangklachten, trauma’s, somatoforme (pijn)klachten, persoonlijkheidsproblemen, identiteitsproblemen, burnout, relatieproblemen.

doelgroepen: kinderen, volwassenen, echtparen

therapievormen: EMDR, CGT, ACT, OGT, EFT, MBCT, cliëntgerichte therapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan onze praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden

CEH Bijl – GZ-psycholoog BIG en MB Visser – GZ-psycholoog BIG

5. Professioneel netwerk

5a. Wij maken gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en), Collegapsychologen en -psychotherapeuten,

Verpleegkundig specialisten, ggz-instellingen, Zorggroep, Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar en logopedie in het gezondheidscentrum Palissade in Gemert.

5b. Wij werken in ons professioneel netwerk het meest, frequent, samen met alle huisartsenpraktijken in de regio’s Boekel, Gemert en Laarbeek. Alle collega’s uit de zorggroep Psyzorg 1elijn.

5c. Wij maken in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

1) Overleg over medicatie of verwijzing. 2) Multidisciplinair overleg om te bekijken of een verwijzing naar onze praktijk en / of andere discipline zinvol is. 3) Toetsen van de kwaliteit van de behandeling

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij (de huisartsenpraktijk/-post, spoedeisende eerste hulp, GGZ-crisisdienst):

De praktijk is open op werkdagen tussen 9u en 17u. Buiten deze tijden verwijzen we clienten naar de huisartsenpraktijk / post. Deze kan beslissen om de crisisdienst in te schakelen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een GGZ-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: deze verwijzingen toch altijd via de huisarts moeten lopen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Multizorg VRZ, DSW

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is: op onze website www.psychologica.net, in de tarievenlijst onder het kopje Praktische Informatie.

7. Behandeltarieven:

Wij hebben de tarieven die we hanteren gepubliceerd op de website, in de tarievenlijst onder het kopje Praktische Informatie.

Wij hebben het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het OZP-tarief gepubliceerd op de website onder het tabblad Tarief en Vergoeding.

Wij hebben het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op de website, onder het tabblad Tarief en Vergoeding.

Wij hanteren voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op de website, onder het tabblad Tarief en Vergoeding.

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow : www.psychologica.net.

8. Kwaliteitswaarborg

We voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van mijn beroepsvereniging.

Link naar website:

www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Onze patiënten kunnen met klachten over ons of onze behandeling terecht bij de behandelaar of bij de Klachtencommissie van de LVVP.

Link naar Klachtencommissie: www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Link naar Geschillencommissie: www.degeschillencommisiezorg.nl/zorgcommisies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10 Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens onze afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een collega van de praktijk Psychologica.

10b. Wij hebben de overdracht geregeld en vastgelegd in geval onze praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in de praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologica.net

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:

Clienten kunnen zich aanmelden via de website of via het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 12.30u en 13u. Na het maken van een afspraak, kunnen ze via de website een inschrijfformulier invullen en krijgen vervolgens een email met daarin een link naar een vragenlijst. De intake en de behandeling worden door dezelfde persoon gedaan. Dit is ook de persoon die met de client communiceert. Na de intake wordt er een aanmeldingsbrief naar de verwijzer gestuurd (uiteraard alleen met toestemming van de client).

12b. Wij verwijzen de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien onze praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Claudia Bijl of Mirjam Visser

Generalistische Basis GGZ:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde GGZ:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in onze praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Claudia Bijl of Mirjam Visser

Generalistische Basis GGZ:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde GGZ:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Claudia Bijl of Mirjam Visser

Generalistische Basis GGZ:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde GGZ:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) nemen we zo nodig tussentijds contact op met de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Wij dragen zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. We doen dat als volgt: de client kan ons altijd bereiken per email en per telefoon. Als een therapeut een dag niet werkt, dan nemen de collega’s de boodschap aan en bellen we de dag erna terug.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in onze praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): via het invullen en bespreken van de ROM vragenlijst SQ48, soms via de ORS/SRS en altijd door middel van het bespreken van het behandelplan.

14g. We hebben een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit is opgegaan in de stichting AKWA.

14h. Wij evalueren periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,  doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteren we hiervoor: SQ-48

14i. Wij meten de tevredenheid van de patiënten op de volgende manier: aan het einde van de behandeling middels de vragenlijst CQiv-amb.

15. Afsluiting/nazorg

15a. We bespreken met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geven we hierover gericht advies aan de verwijzer. We informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

16. Omgang met patientgegevens

16a. Wij vragen om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken we de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en we vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Wij gebruiken de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

III. Ondertekening

Naam: Claudia Bijl en Mirjam Visser

Plaats: Gemert

Datum: 23-07-2019

Wij verklaren dat we ons houden aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening, handelen conform het model kwaliteitsstatuut en dat we dit kwaliteitsstatuut naar waarheid hebben ingevuld.