Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Claudia Bijl BIG-registraties: 69061145025 Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP Basisopleiding: psychologie AGB-code persoonlijk: 94001977

Naam regiebehandelaar: Mirjam Visser BIG-registraties: 19919393925 Basisopleiding: psychologie AGB-code persoonlijk: 94013570.

Praktijk informatie:

  1. Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Psychologica E-mailadres: info@psychologica.net KvK nummer: 64631737 Website: www.psychologica.net AGB-code praktijk: 94062344.
  2. Biedt zorg aan in de generalistische basis-ggz; categorie A en B.
  3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod: wij zijn een laagdrempelige praktijk voor alle volwassenen met lichte en matige psychische problematiek. Onze aanpak is kortdurend, klachtgericht en generalistisch. Klantvriendelijkheid staat hoog in ons vaandel. Behandelingen individueel, zonodig wordt de partner betrokken, daarnaast beiden we ook partnerrelatietherapie en eHealth aan.
  4. Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht: Aandachtstekort- en gedrag Depressie Angst Restgroep diagnoses Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen Slaapstoornissen Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornis.
  5. Samenstelling van de praktijk: aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden: Indicerend regiebehandelaar 1 Naam: Mirjam Visser BIG-registratienummer: 19919393925 Indicerend regiebehandelaar 2 Naam: Claudia Bijl BIG-registratienummer: 69061145025 Coördinerend regiebehandelaar 1 Naam: Mirjam Visser BIG-registratienummer: 19919393925 Coördinerend regiebehandelaar 2 Naam: Claudia Bijl BIG-registratienummer: 69061145025
  6. Professioneel (multidisciplinair) netwerk: Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen Anders: POH GGZ, Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar en Logopedie in het gezondheidscentrum Palissade in Gemert. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Alle huisartsen in de regio’s Gemert, Laarbeek en Boekel. Collega psychologen in intervisieverband.
  7. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: 1) Overleg over medicatie of verwijzing. 2) Multidisciplinair overleg om te bekijken of een verwijzing naar onze praktijk en / of andere discipline zinvol is. 3)Toetsen van de indicatie en van de kwaliteit van de behandeling Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): De praktijk is open op werkdagen tussen 9u en 17u. Buiten deze tijden verwijzen we clienten naar de huisartsenpraktijk / post. Deze kan beslissen om de crisisdienst in te schakelen. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: deze verwijzingen toch altijd via de huisarts moeten lopen.
  8. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van zorgaanbieders. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: Casuistiekbespreking Toetsen van indicatiestellingen Verbetering praktijkvoering Bespreken van persoonlijk functioneren.

Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg. Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psychologica.net/tarievenlijst.

Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://www.psychologica.net/tarievenlijst.

Kwaliteitswaarborg: Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing. De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2020/10/Kwaliteitsbeleid-LVVP-2020-II.pdf.

Klachten- en geschillenregeling: Mijn cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij: Klachtenfunctionaris: lvvp@klachtencompany.nl, (088) 234 16 06 Klachten over tarief en regelgeving: t.ruijl@lvvp.info, (030) 236 43 38 Link naar website: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Regeling bij vakantie en calamiteiten. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Mijn collega van Psychologica. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt. Wachttijd voor intake en behandeling: Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.psychologica.net .

Aanmelding en intake. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld: Cliënten kunnen zich aanmelden via de website of via het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 12.30u en 13u. Na het maken van een afspraak, kunnen ze via de website een inschrijfformulier invullen en krijgen vervolgens een email met daarin een link naar een vragenlijst. De intake en de behandeling worden door dezelfde persoon gedaan. Dit is ook de persoon die met de client communiceert. Na de intake wordt er een aanmeldingsbrief naar de verwijzer gestuurd (uiteraard alleen met toestemming van de client). 12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

Behandeling  De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: De client kan mij altijd bereiken per email en per telefoon. Als ik een dag niet werk, dan nemen mijn collega’s de boodschap aan en bel ik de dag erna terug. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Via het invullen en bespreken van de ROM vragenlijst SQ48 en het invullen van de ZVT (Honos). En door het invullen, bespreken en zo nodig bijstellen van het behandelplan. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Na 5 sessies. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Aan het einde van de behandeling middels de vragenlijst CQI GGZ 2021.

Afsluiting/nazorg. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt: Ja. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt: Ja.

Omgang met patientgegevens: Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja.

III. Ondertekening Naam: Claudia Bijl  en Mirjam Visser

Plaats: Gemert Datum: 30-05-2022

Wij verklaren dat we ons houden aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening, handelen conform het model kwaliteitsstatuut en dat we dit kwaliteitsstatuut naar waarheid hebben ingevuld.